آغاز به کار شرکت به آذین هوش آسیا در سال 1393 بوده که در بدو شروع تولید اولیه شرکت فقط منحصر به دستگاه هماهنگ کننده حسی -حرکتی هارمونیک بوده  که با توجه به اهداف شرکت  در حال حاضر تولیدات شرکت  به 12 محصول ارتقاء یافته است. هدف شرکت توسعه  و تحول تجهیزات و ابزارهای مورد استفاده در آموزش است   که در موقعیت کنونی بصورت سنتی ساخته و  استفاده می شود این تحولات ابزاری باعث ایجاد جهش و تسهیل موقعیت های آموزشی و درمانی خواهد شد.

project_14