این کتاب شامل 60 صفحه تمرین  آموزشی  تمام رنگی در سایزA4 است

تمرینات این کتاب با هدف افزایش توجه دیداری-بالابردن تمیز دیداری- تفکیک دیداری_ افزایش توانایی تطبیق پذیری دیداری و توانمند کردن کودک در جهت بالابردن دقت کودک در تشخیص شباهت ها و تفاوت هاطراحی شده است

نمونه ای از تمرینات را در زیر مشاهده می کنید

 

 

1212121

پیدا کردن شباهت ها

13133

پیدا کردن تفاوت ها

111111111111

تطبیق تصاویر نصف شده  با هم

تصاویر تمرینی کتابچه دوم

کتابچه دوم شامل 30 برگ تمام رنگی در سایز A4 می باشد که شامل  یادگیری 100 کلمه مهم و کاربردی کلاس اول  و دوم ابتدایی بشکل زیر می باشد

alphabett.pdf_page_03alphabett.pdf_page_02