پرسشنامه مشکلات یادگیری کلورادو ویلکات و همکاران (CLDQ)

ردیف عبارات اصلاً به ندرت گاهی اوقات اغلب همیشه
1 در املاء مشكل دارد.          
2 در يادگيري نام حروف مشكل دارد.          
3 در يادگيري هجاها مشكل دارد.          
4 در خواندن كند است.          
5 پايين تر از سطح مورد انتظار مي خواند.          
6 به خاطر مشكل در خواندن و املاء، در مدرسه نياز به كمك بيشتري دارد.          
7 از فاصله بين فردي، درك ضعيفي دارد.          
8 در فهم نحوه واكنش ديگران مشكل دارد.          
9 در فهم احساسات ديگران مشكل دارد.          
10 درك درستي از موقعيت اجتماعي ندارد (مانند گفتن جك هاي بيجا يا اظهارات بي مورد)          
11 در پيدا كردن دوست يا حفظ دوست مشكل دارد.          
12 در موقعیتهاي اجتماعي، خود را كنار مي كشد.          
13 در موقعيت اجتماعي جديد دچار اضطراب مي شود.          
14 بد خط است.          
15 نوشته هايش آشفته يا كثيف به نظر مي رسند.          
16 نمي تواند اعداد را در يك ستون بنويسد.          
17 متناسب با سن خود نقاشي نمي كشد.          
18 عملكردش در رياضيات، بدتر از عملكرد وي در خواندن و املاء است.          
19 در رياضيات دقت كافي ندارد، مثلاً هنگامي كه علامت تفريق وجود دارد جمع مي بندد.          
20 در يادگيري مفاهيم جديد رياضيات مثل قرض دادن و قرض گرفتن، مشكل دارد.