مثال نشانه‌ها شامل مشکل با حوزه مشکل ناتوانی
گم کردن نام کلمات و صداها، مشکل ترکیب اصوات با کلمات، سرعت آهسته در خواندن، مشکل در به خاطر آوردن بعد از خواندن متن هجی کردن، خواندن، صحبت کردن، نوشتن پردازش زبان Dyslexia

خوانش‌پریشی

مشکل یادگیری شمارش، مهارت‌های ذهنی ضعیف ریاضی، مشکل جهت‌های فضایی محاسبات، یادآوری مفاهیم ریاضی، غهم زبان، کاربرد و شمارش پول مهارت‌های ریاضی

Dyscalculia

حساب‌پریشی

دست‌خط بد و ناخوانا، مشکل سازمان‌دهی افکار برای نوشتن مشکل در دست‌خط، املاء، سازمان‌دهی افکار نوشتن

Dysgraphia

نوشتارپریشی

مشکل در قیچی ردن، بستن دکمه‌ها، کشیدن نقاشی مشکل یک‌پارچگی چشم و دست، تعادل، چالاکی دست مهارت‌های حرکتی ظریف Dyspraxia

کنش‌پریشی

مشکلات فهمیدن زبان شفاهی درک مطلب ضعیف در خواندن زبان دیس‌فازیا / آفازیا
مشکل در پیش‌بینی که چطور یک سخنران جمله را به پایان می‌رساند. رشد زبان

خواندن

درک مطلب

شنیدن، تفاوت‌های بین صداها، تفسیر اطلاعات شنیداری اختلال پردازش شنیداری
مشکل تشخیص حروفی مانند س و ص خواندن

نوشتن

ریاضی

نقشه‌ها، نمادها، نمودارها، تصاویر

تفسیر اطلاعات دیداری اختلال پردازش دیداری