دفتر مرکزی : شیراز پارک علم و فناوری فارس  شرکت به آذین هوش آسیا 32295218-071

استان کردستان: سنندج  کلینک امید خانم امجدی  09188736319

استان اصفهان : کاشان دبستان منتطران میدان امیریه 55471442- 031

استان چهارمحال بختیاری شهرکرد موسسه نسیم رشد آفرین بمدیریت سرکار خانوم نوری زاده038-32243631