این پکیج مجموعه ای از کارت های آموزشی است که بصورت تخصصی برای کودکان طراحی شده است و مبنای هدف از آموزش کودکان با این مجموعه تقویت توانایی تمرکزو توجه، حساسیت دیداری ، حافظه دیداری ،تن آگاهی-جهت یابی و افزایش حساسیت شنیداری است این توانمندی ها زیر بنای اصلی یادگیری کودکان را تشکیل می دهد بسیاری از کودکان و دانش آموزان علیرغم داشتن هوش کافی و بهنجار بعضا مثل کودکان دیگر در آموزش عمل نمی کنند و گاها در خواندن ، نوشتن و دیکته  و یادآوری دچار اشکالات پیاپی می شوند که برطرف کردن این مشکلات با تکرار و تمرین اشکالات درسی حل نمی شود بلکه نبود یا ضعف در توانمندی های زیربنایی مانند حساسیت دیداری و شنیداری باعث بوجود آمدن این مسائل شده است. آموزش این کودکان و دانش آموزان وهمه کودکان در سن مدرسه و قبل مدرسه از طریق این مجموعه ها کارت ها و سی دی همراه آن باعث برطرف شدن مشکلات فوق خواهد شد.

دانلود بروشور زانا