راهکار های عملی جهت آماده سازی کودک برای خواندن

. ۱ کلمه ها و سپس جمله هایی به وی گفته شود تا او بلا فاصله و عینا تکرار کند . (تقویت حافظه شنودی )
2. صداهای مختلفی از قبیل صدای حیوانات ــ باد و غیره را ضبط نمائید و از وی بخوا هید تا مثل آنها تقلید کند .
3. جمله های ناقص را بگویید تا وی ادامه آن را بطور مناسب کامل کند .
4. تعداد کلمه ها را به او بگوئید تا صدای مورد نظر را اگر در همان کلمه ها شنید دست بلند کند .
5. تعدادی دستورالعمل را به او بگوئید تا آنها را اجرا نماید . مثال، در را باز کن ، بخواب و …
6. چند کلمه را گوئید و از وی بخواهید تا آنها را برعکس کند .
7. تمریناتی کتبی به او تا آنها را انجام دهد .( در مو رد مفاهیم ریاضی ، چپ ، راست ، بالا ، پایین و غیره
8. تعدادی تصویر در اختیار وی قرار دهید سپس بخواهید تا شکل یا شکل های مورد نظر شما را از بین آنها پیدا کند .
9. تعدادی تصاویر ناقص را در اختیار وی قرار دهید و بخواهید تا آنهارا از روی نمونه کامل شده ، کامل کند .
10. تعدادی شکل را که رویدادی را نشان بدهد بطور نامنظم در اختیارش قرار دهید و بخواهید آنهارا بر اساس نظم منطقی ، شماره گذاری کند . (اگر بصورت پازل باشد مرتب کند .)
11. تعدادی ماز را در اختیار او قرار دهید تا راه مناسب را نشان دهد . ( هر تمرین برای یک روز )
12. از بین حروف یا کلمه های داده شده مثلا حروف یا کلمه های سمت راست را پیدا کن .)
13. تعدادی کلمه ساده را روی کارت بنویسید و آنهارا روی زمین بچینید ، سپس بخواهید تا فلان کلمه را پیدا کند .
14. تعدادی شماره را روی کاغذ یا تخته سیاه بطور پراکنده بنویسید و هر بار از کودک بخواهید تا شما ره مورد نظر شمارا پیدا کند .
15. چنانچه احساس می کنید کودک در هنگام خواندن سرش گیج میرود یا سوزش چشم دارد همچنین چشمش را نزدیک به کتاب می گیرد ، لازم است اورا به چشم پزشک هدایت کنید .
16. چنانچه یک چشم وی تنبل است ،چشم سالم و برتراو را تا مدتی ببندید تا از چشم تنبل استفاده کند تا به این وسیله از حالت تنبلی خارج شود .
17. مدادی را جلوی چشمان وی قرار دهید (در فاصله 50 سانتی ) و بخواهید بدون حرکت دادن سر ، مسیر حرکت آنرا با چشم تعقیب نما ید.
18. چند مثلث و دایره بکشید و از او بخواهید مانند نمونه وبا توجه به حرکت فلش ها یک بار از سمت راست به چپ و بار دیگر از چپ به راست روی هوا با انگشت آن شکل را رسم نمایید

http://t2.gstatic.com/images

کار های تربیت بدنی زیر را انجام بدهید :
راه رفتن روی چنجه های پا ـــراه رفتن چهار دست و پا—راه رفتن بصورت زیکزاک .
20 . چشم کودک را ببندید و از وی بخواهید به فرمان شما به چپ ــ راست -جلو وعقب برود .
21. از وی بخواهید تا نور چراغ قوه را که شما روی دیوار( در اتاق تاریک ) انداخته اید با چشم دنبال کند . نور را به جهات مختلف حرکت دهید .

تذکرات مهم و لازم :

برای آنکه برنامه های درمانی فوق به خوبی اجرا گردد و کودک به هدف مورد انتظار برسد لازم است مسائل زیر را رعایت کنید :
· همه موارد را با هم انجام ندهید ،بلکه آنهارا گروه بندی کرده و زمان بندی نمائید ودر هر روز حداقل یک ساعت و هر ساعت را به چند قسمت تقسیم نمایید . همچنین طول درمان باید حداقل یکماه باشد .
· در کارآموزش خسته و نا امید نشوید زیرا کار آموزش سریع جواب نمی دهد بلکه در بلند مدت اثر خود را مگذارد .
· در هنگام کار حتما کودک را تشویق نمایید و به پیشرفت های اندک او ایمان بیاورید.