خصوصیات دانش آموزان دارای اختلال در خواندن – قابل مشاهده در کلاس
در تشخيص حروف الفبا و صداي آنها ضعف دارد

به اشتباه حرفي را به جاي حرف ديگر ( صدائي را به جاي صداي ديگر ) به كار مي برد اين اشكال در حروف مشابه بيشتر بروزمي كند مانند ( ب پ ت ث ج چ ح خ ك گ ع غ و …) به عنوان مثال : پا را با مي خواند .

كلمات را به صورت معكوس مي خواند . مانند روز را زور مي خواند.

كلمات كوتاه را جا مي اندازد و يا در خواندن اشتباه مي كند . اما كلمات بلند را درست مي خواند .
در خواندن ، توالي حروف و كلمات را رعايت نمي كند . به عنوان مثال : جمعيت را مي خواند جميعت
-متن را كند يا بريده بريده مي خواند
هنگام خواندن خط را گم مي كند .
در بخش كردن و كشيده گفتن صداهاي كلمات دچار اختلال يا ناتواني است .
به خواندن ميل و رغبتي نشان نمي دهد
. گاهي افعال را به ميل خود تغيير مي دهد . مانند : “مادر اكرم چاي درست كرد . “را مي خواند : ” مادر اكرم چاي درست مي كرد .

در خواندن با توجه به متن ، كلمات را حدس مي زند و حدس خود را بيان مي كند .
در خواندن كلمه اي كه در آن مشكل دارد، هم معني اش را بيان مي كند .
كلمات را فقط از روي حرف اول و آخر آن مي خواند

. عليرغم خواندن صحيح قادر به درك و فهم معناي كلمه و متن نمي باشد