والدین و مربیان گرامی توجه داشته باشند که هر نوع کنجکاوی جنسی و حتی بازی با اندام جنسی از طرف کودکان زیر سن مدرسه امری طبیعی بوده و آنچه این موضوع طبیعی را به یک عادت یا کنجکاوی بیش از حد از طرف کودک تغییر شکل می دهد باورهای غلط والدین و نگرش های منفی در مورد این چنین رفتارهای کودکان است در وهله اول به ابن رفتارها بی توجه باشید و سعی کنید  توجه کودک را منحرف کنید در صورت عدم تغییر رفتار کودک بدون هیچ گونه نگرانی با یا یک مشاور و روانشناس در مورد این موضوع مشورت کنید این رفتارهای مرحله ای از رشد کودک است

کارگاه تربیت جنسی-Copy.pdf_page_003

 


کارگاه تربیت جنسی-Copy.pdf_page_002

کارگاه تربیت جنسی-Copy.pdf_page_004

کارگاه تربیت جنسی-Copy.pdf_page_006

در مرحله بعد به کودک  نام قسمت های مختلف اندام او را به او خواهیم گفت وقسمت های خصوصی بدن را برای کودک توضیح خواهیم داد

 

ادامه دارد……….

کارگاه تربیت جنسی-Copy.pdf_page_007

کارگاه تربیت جنسی-Copy.pdf_page_011

کارگاه تربیت جنسی-Copy.pdf_page_006 کارگاه تربیت جنسی-Copy.pdf_page_022

این مبحث ادامه دارد……