بیش از شصت تعریف برای اختلالات یادگیری وجود دارد که معروفترین آنها عبارتست از:

اختلال در یک یا چند فرآیند روانی پایه به درک یا استفاده از زبان شفاهی یا کتبی مربوط می‌شود و می‌تواند به شکل عدم توانایی کامل در گوش کردن ، فکر کردن ، صحبت کردن ، خواندن ، نوشتن ، حجمی کردن یا انجام محاسبه‌های ریاضی ظاهر شود. این اصطلاح شرایطی چون معلولیتهای ادراکی ، آسیب دیدگیهای مغزی ، نقص جزئی در کار مغز ، ریس ‌لکسی یا نارسا خوانی و آفازیای رشدی را در بر می‌گیرد. از سوی دیگر ، اصطلاح یاد شده آن عده را که اصولا بواسطه معلولیتهای دیداری ، شنیداری یا حرکتی همچنین عقب ماندگی ذهنی یا محرومیتهای محیطی ، فرهنگی یا اقتصادی به مشکلات یادگیری دچار شده‌اند را شامل نمی‌شود.

%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%84-%d8%af%db%8c%da%a9%d8%aa%d9%87-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%db%8c-2-pdf_page_04ا%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%84-%d8%af%db%8c%da%a9%d8%aa%d9%87-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%db%8c-2-pdf_page_03%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%84-%d8%af%db%8c%da%a9%d8%aa%d9%87-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%db%8c-2-pdf_page_06%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%84-%d8%af%db%8c%da%a9%d8%aa%d9%87-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%db%8c-2-pdf_page_07%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%84-%d8%af%db%8c%da%a9%d8%aa%d9%87-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%db%8c-2-pdf_page_08%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%84-%d8%af%db%8c%da%a9%d8%aa%d9%87-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%db%8c-2-pdf_page_12